חדלות פירעון אישית

בהמשך למאמר הקודם, אעסוק כאן בהיבטים הפרקטיים והמשפטיים- פרוצדוראליים של חדלות פירעון אישית, מה שנקרא בשפה המדוברת "פשיטת רגל". בניגוד למה שידוע בציבור, הליך פשיטת הרגל מתחילה בדרך כלל בהליך מקדים הנקרא "כינוס נכסים" ובו, הממונה מטעם ביהמ"ש על החייב, פועל לכינוס נכסי החייב, לצורך הערכה ולבחינת מצבו של החייב, האם יש בנכסיו כדי לכסות את התחייבויותיו. ויוער כי אדם רגיל, שצבר חוב שאינו יכול לכסות בסכום העולה על כ-60,000 ₪ זכאי לבקש להוציא לעצמו צו לכינוס נכסיו. לפני שנים  וגם כיום, ההליך התדיר היה שנושיו היו מגישים נגדו בקשות לפתיחת תיקי הוצאה לפועל, ודרך תיקים אלו, היו פועלים  כל הנושים, כל אחד לחוד, בנסיון להיפרע מהחייב, על דך הטלת עיקולים על חשבונותיו, נכסיו ובמידה והיה צורך, אף בנקיטת אמצעים קשים יותר כגון מניעת חידוש רשיון נהיגה, מניעת יציאה לחו"ל וכיוצא באלו. השנים האחרונות ישנה נטייה אף מצד רשות האכיפה, להמליץ לחייבים ללכת להליך של כינוס שכן בדרך זו יש לחייב "אופק" אליו יוכל לשאוף שכן בסוף ההליך, הוא יוצא נקי מחובות העבר, לאחר ששילם רק חלק מחובותיו,  מה שלא כן בהליכי ההוצאה לפועל, בהם חובותיו נותרים בשלמותם עד לתשלום מלוא החוב בתוספת ריבית ,הצמדה והוצאות.

      אדם שחש כי חובותיו עלו על נכסיו ואין ביכולתו לפרעם, טוב יעשה אם יפנה כבר בשלב זה לעורך דין הבקי בתחום על מנת שזה יורה לו, תוך התייעצות, כיצד לפעול על מנת למזער את הנזק שיגרם לו מההליך. שכן, ברבים מהמקרים, עוד טרם החליט החייב כיצד לפעול, כמה מנושיו מגשים מטעמם בקשה להוציא נגדו צו כינוס בדרך להכרזתו כפושט רגל, ומרגע זה, יכולותיו להגן על עצמו קטנים בהרבה. אין זה המקום לפרט מהם הדרכים בהם החייב יכול להגן על עצמו באמצעים חוקיים וכשרים ואולם מבלי לנקוט אמצעים כלל, יעמוד החייב עירום ועריה מול נושיו, ויחוש כאילו השליטה על חייו ניטלה ממנו, לכל אורך ההליך שיכול להימשך שנים רבות.

      עצה זו טובה גם לאדם שסך ההפרש בין נכסיו וחובותיו עומד על סכומים נמוכים יחסית של עשרות אלפי ₪ וגם לחייבים שחובותיהם שאינם מגובים בנכסים עומדים על מיליוני ₪.

      במקרה בו החייב מבקש להוציא נגד עצמו צו כינוס, יש להיערך מראש  עם מסמכים המוכיחים את סך חובותיו, בין אם הם נובעים מפסקי דין שניתנו נגדו, תיקי הוצאה לפועל הפתוחים לחובתו וכן כל חוב שבמועד הגשת הבקשה, הוא יודע שהוא חב בהם כגון הלוואות, יתרות חובה בבנקים, כרטיסי אשראי וגופים פיננסיים ונותני שירותים אחרים. במקביל , לאחר בחירת עורך דין, יכין עורך הדין בקשה מסודרת עם תצהירים הכוללים תצהיר אופן היווצרות החובות מה שמכונה "תצהיר הסתבכות כלכלית", תצהיר נכסים וכדומה. התמשכות הליך כינוס הנכסים ופשיטת רגל תלויה במשתנים רבים ביניהם היקף החובות, אופן יצירת החובות [ תום לב או כוונה לתרמית], יכולתו של החייב לפרוע חלק נכבד יותר מסך החובות וגילו של החייב. ככל שגילו של החייב מתקדם יותר, כך רבים סיכוייו לקבל פטור מחובותיו -"הפטר" בלשון המשפטית בזמן קצר יותר. ככל שהחייב צעיר יותר ויכולתו לצאת לעבוד גבוהה יותר, יטה ביהמ"ש שלא להקל על החייב ולהאריך את תקופת היותו במצב של "פשיטת רגל" ותחת השגחת ביהמ"ש.

      כפי שכתבתי לעיל, היציאה מהליך פשיטת הרגל או הכינוס תלויה בחייב ובנושיו. אם לאחר הליך הכינוס, יכול החייב להציע תשלום דיבידנד לנושים שיש בו כדי למלא אחר דרישותיהם[ תספורת סבירה..], יוסר בסופו של דבר צו הכינוס וזאת מבלי שהחייב "הוטבע" באות הקין הנקראת "פושט רגל". במידה ולא הצליח החייב להגיע להסדר עם נושיו  בשלב הכינוס, יכריז ביהמ"ש על החייב כפושט רגל ומאותו הרגע, יתנהל החייב תחת השגחתו של מנהל מיוחד שימונה לו ע"י ביהמ"ש, לו יאלץ החייב להגיש דוחות הכנסה והוצאה חודשיים והחייב  יוזמן לחקירה כל אימת שיחוש המנהל המיוחד כי יש מה לחקור באופן התנהלותו של החייב, לפני כניסתו למצב של פשיטת רגל וגם לגבי התנהלותו במהלך ההליך. לאחר תקופה, יוכל החייב להגיש בקשה לקבלת "הפטר" מחובותיו שנותרו ויוכל להתחיל חיים חדשים ללא הגיבנת של החובות הישנים. "הפטר" יינתן לחייב בשני מקרים. אם לאחר תקופת מה הצטברו בקופת המנהל המיוחד, מכל מקור שהוא, תשלומים חודשיים, הצעת להסדר בו יפקידו החייב או קרוביו כספים נוספים או ממימוש נכסיו של החייב,  די כספים שיש בהם כדי לרצות את הנושים ותינתן הסכמתם למתן הפטר לחייב או שלאחר תקופה ארוכה יותר, משנוכח המנהל המיוחד כי אין ביכולתו של החייב לשלם כל תשלום על חשבון החוב, למעט התשלומים החודשיים, ומרגע שישתכנע ביהמ"ש כי אין כל תועלת לנושים מהחזקתו של החייב במצב של פשיטת רגל, במקרים אלו יוכל החייב להגיש לביהמ"ש בקשה למתן "הפטר" למרות שלא פרע את מלוא חובו לנושים.

      ויודגש כי בכל שלב בהליך ולכל אורך התקופה, במידה ויחשוב המנהל המיוחד כי החייב אינו משתף פעולה או הסתיר כספים או פעל בחוסר תום לב, יוכל המנהל המיוחד  או כל נושה, להגיש בקשה  להסרת אותה הגנה מהחייב  ומאותו הרגע ישובו הנושים ויפעלו נגד החייב, כל אחד לחוד במסגרת ההוצאה לפועל.

     המלצתי היא כי אדם החש כי הוא עומד להיקלע למצב בו חובותיו עולים על נכסיו והנושים עומדים להידפק על דלתו ולדרוש את פירעון חובותיו כלפיהם, טרם יחליט כיצד לפעול, בין אם על דרך "הרמת ידים" ובין עם להילחם, טוב יעשה אם יפנה לעורך דין הבקי בהליכי חדלות פירעון, ויקבל  ייעוץ מקיף ויסודי הכולל הדרכה כיצד להתנהל טרם תחילת ההליכים נגדו. יעוץ מקדים ויסודי עשוי לשנות את מצבו של החייב מקצה לקצה ויאפשר לחייב בסופו של ההליך, להתחיל חיים חדשים כשהוא משוחרר מחובות העבר.

     *הכותב הינו עורך דין המתמחה בחדלות פירעון אישית ותאגידית  ובהבראת חברות.